Regelgeving

1. Algemeen.

 • De (inter)nationale duurzaamheidsolympiade, INESPO, wordt georganiseerd door Stichting Cosmicus, Stichting Technasium en Wageningen University and Research.

 • Nederlandse deelnemers melden zich online aan voor 1 december 2020 en zorgen ervoor dat op 1 april 2021 alle gevraagde informatie gestuurd wordt. Van tevoren selecteert de jury de teams die tijdens de nationale olympiade hun projecten mogen presenteren.

 • De genomineerde leerlingen presenteren persoonlijk hun inzending op de nationale olympiade dag (5 juni 2021) aan de juryleden. Deze wedstrijd heeft het karakter van een presentatie en een tentoonstelling en is toegankelijk voor het publiek, de onderwijswereld, het bedrijfsleven en de landelijke pers.

2. Structuur.

 • De wedstrijd is verdeeld in drie categorieën: Energy, Environment en Engineering. Deze behoren tot de vakken Natuurkunde/NLT, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde en/of Maatschappijleer.
 • Deelname staat open voor alle jongeren, die woonachtig zijn in Nederland, en die aan de overige voorwaarden van dit reglement voldoen.
 • Deelnemers zitten in klas 1 t/m 6 van het vmbo, havo of vwo.
 • Deelnemers mogen op de laatste finaledag niet jonger zijn dan 13 jaar en niet ouder dan 18 jaar.
 • Deelname is mogelijk in teams van minimaal twee en maximaal vijf personen.
 • Aanmelding is uitsluitend mogelijk door middel van een volledig ingevulde aanmelding via het online aanmeldingsformulier. Dit formulier is hier te vinden.

3. Inzending.

 • De inzending bestaat uit een wetenschappelijk of technisch onderzoek beschreven in een rapport of verslag en een persoonlijke presentatie op de expositiedag. Aan het onderwerp worden geen beperkingen gesteld. Het werk dient een oorspronkelijk karakter te hebben en moet door de inzender(s) zijn uitgevoerd. Stimulering en advies door deskundigen is toegestaan, maar dit mag geen substantieel deel van de inzending uitmaken.
 • Deelnemers moeten voor de inschrijvingsdatum alle gevraagde documenten beschikbaar stellen. Bij selectie voor de finale mag tot één week na de voorronde een verbeterd verslag opgestuurd worden.
 • De inzending moet gepresenteerd kunnen worden.
 • Profielwerkstukken en Technasium projecten mogen ook deelnemen aan INESPO.

4. Selectie & Jurering.

 • De organisatie nomineert aan de hand van de ingezonden samenvattingen de deelnemers voor de olympiade. Eventueel kan hierbij advies van derden worden ingewonnen. Over de nominatie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De organisatie stelt een deskundige jury samen van academici en experts uit het bedrijfsleven.
 • Tijdens de voorronde en de finale beoordeelt de jury de inzendingen aan de hand van de ingeleverde verslagen en de presentatie van de deelnemers.
 • De beoordeling door de jury betreft de technische en wetenschappelijke waarde van de inzending, belangrijke factoren daarbij zijn: originaliteit en creativiteit, grondigheid en presentatie. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en het opleidingsniveau van de deelnemers, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.
 • De jury bepaalt samen met de organisatie hoeveel inzendingen na de voorronde doorgaan naar de finale.
 • Indien in een specifiek geval de benodigde deskundigheid niet binnen de jury aanwezig is, zal de jury een verslag ter beoordeling voorleggen aan een referent. Deze maakt zijn of haar mening kenbaar aan de jury. De jury beslist daarna of het project geschikt is voor de finale.
 • Het oordeel van de jury is bindend en zij kent de prijzen toe. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Prijzen.

 • INESPO stelt voor elke categorie vast welke de beschikbare prijzen zijn. Prijzen kunnen bestaan uit een geldbedrag, materialen en/of een uitzending als deelnemer naar een andere internationale olympiade.
 • Aan bepaalde prijzen kunnen strengere voorwaarden verbonden zijn dan dit reglement vermeldt: bijvoorbeeld met betrekking tot het onderwerp van de inzending of de leeftijd van de deelnemers. Dit betekent dat het mogelijk is dat niet alle deelnemers in aanmerking komen voor alle prijzen.
 • Als er naar oordeel van de jury niet voor alle prijzen een goede kandidaat is, kan de jury besluiten een bepaalde prijs niet uit te reiken.
 • Prijzen die bestaan uit een uitzending als deelnemer naar een andere internationale olympiade kunnen niet omgezet worden in geld. Verwacht wordt dat de winnaars van deze prijs deelnemen aan de olympiade die als prijs aangeboden wordt. INESPO behoudt zich het recht om de prijzen en/of bestemmingen te wijzigen dan wel annuleren.
 • De organisatie heeft het recht om deelnemers en hun inzendingen in de publiciteit te brengen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze hieraan meewerken en bij voorbaat al hiermee akkoord gaan wanneer het registratieformulier is ingevuld.
 • Alle prijzen worden aan het eind van de nationale ronde bekend gemaakt.

6. Octrooien.

 • Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat deelname aan de voor het publiek toegankelijke wedstrijd manifestatie geldt als openbaarmaking van de inzending en dat daarmee de mogelijkheid vervalt tot het aanvragen van een octrooi. Een eventueel octrooi dient derhalve voor de wedstrijd te zijn aangevraagd. De organisatie heeft het adres waar een octrooi aangevraagd kan worden.

 • Wij hechten er waarde aan dat de (internationale) initiatiefnemer zelf bepaalt wat er met zijn of haar idee gebeurt. Als INESPO en ook als deskundigen vanuit participerende partijen, is het niet de bedoeling ideeën over te nemen. Mocht in overleg bepaald worden dat het idee aan ene (derde) partij overgedragen wordt dan zal altijd gelden dat de initiatiefnemer er op de een of andere wijze bij betrokken zal blijven.

7. Aansprakelijkheid.

 • INESPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd.

8. Slotbepalingen.

 • INESPO behoudt zich het recht voor om personen of inzendingen zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onvoldoende voorziet, beslist de werkgroep, die door INESPO met de organisatie van de wedstrijd is belast, te weten het Olympiad Coordination Center.